Yakov Krotov's photoes.

Paris, 2019 

Church of St. Severine