Ко входуЯков Кротов. Богочеловвеческая историяПомощь
 

 

Лаврентій Зизаний

ЛЕКСИС


Си́рЂчъ РечéнїА, ВъкрáтъцЂ събрáн(ъ)ны. И из слове(н)скаго язьíка, на прóсты(й) Рýскій ДіА́ле(к)тъ Истол(ъ)ковáны. Л, Z.А  Б  В  Г  Д  Є  Ж  З  І  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  Ф  Х  Ωт  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я Θ  V 

А


Адана(й), г̃ь, па(н).

áбїє, зáраzъ.

áвва, тáто, ωтéцъ.

áгг̃лъ, вЂ́стни(к) албо повЂдá(ч).

áгнецъ, барáнокъ.

áгнїца, молодáА овé(ч)ка.

áдъ, тé(м)ность, недо. / недовЂ́домое мЂ́сце, преи(с)по(д)нАА. по грéц(ъ)ку áди(с) и аíдисъ.

áеръ, въ(з)дýхъ.

ázъ, А

ал(ъ)лилуíА, хвáла б̃у. Гер(ъ)ма(н) патриа(р)хъ в толковáнiи литу(р)гíи ст̃ои мóвитъ. ал(ъ)лилуїА, прихóди(т) /А/ /2/ хóди(т) б̃ъ, хвали́те и въспЂва(й)те живáго б̃а. єврéйски(м) бò яzьíко(м) éстъ áль, иде(т), яви́сА, à иль, бг̃ъ. à уїА, хвали́те, въспева(й)те.

алкáнiе, и́сти хотéнїе.

áлчу, и́сти хочý.

ами(н), запрá(в)ды а(л)бо неха(й) тáкъ бýдетъ.

апó(с)толъ, посланéцъ

арωмáты, зáпа / пахи, и дорогíи мáсти, и ты(ж) корЂ́нье, áл(ъ)бо зЂ́лье пахнýчее.

ар(ъ)хитрїкли(н), ма(р)шáло(к), начáлни(к) трéм(ъ) въсклонéниАмъ, си́рЂчъ лáва(м).

áще, если́.

а(р)хá(н)гелъ, стáроста áгг̃ельскiй.

áрхистрати́гъ, цЂ́саръ, и ты(ж) стáр(ъ)шiй кня(з).

а(н)θипа(т), бу(р)ми́стръ, стá(р)шїй ра(д)ца, áлбо спрáв(ъ)ца в(ъ) яко(й) зе(м)ли́. в дЂ /3/ в дЂА́нїА(х) апо(с)то(л)ски(х) в(ъ) главЂ́ θі̃ при ко(н)ци́.

алéкто(р), пЂ́ве(н).

алавáстръ, кáме(н) éстъ та(к) наzвáны(й). ис тогò кáмене оурóбленый слóикъ, áлбо скри́но(ч)ка.

акáθистъ, не сЂдá(л)но.

а(л)ч(ъ)ба, голóдно(с)[ть].

ассáрiй, пЂ́няА(з) гарЂ́ль ма(т)θе(й), за(ч), л̃з.

афедро(н), вьíхо(д), закрéтъ.

акри́ды, ве(р)шки́ дере /Ав̃/ / деревАньíи пучА, и ты(ж) кóники.


Б


БагрАни́ца, шáр(ъ)латъ, албо едва(б) багрóвои фáр(ъ)бы.

бáнА, лá(з)нА

бе(з)zлóбїе, щи́раА дóб(ъ)роть.

беzýмiе, глýпость

беzу(м)ство, глýп(ъ)ство.

беzýме(н), дýре(н).

беzу(м)ствýю, дурЂ́ю, глупЂ́ю. бе(з) /4/

бе(з)ω(т)вЂ́тенъ, ω(т)повЂди нЂмáючїй, нео(т)повЂ(д)ный.

блг(д)ть, ла(с)ка

благодáтный, лáскавы(й).

благодáтеле(н), лáскавы(й).

бл̃годЂ́те(л)ство, добродЂйство.

благодЂ́тель, добродЂй.

благодáтель, дóброгода(в)ца.

блажé(н)ство, щасли́вость.

бл̃же(н), щасли́вы(й).

блаженствýю, ща / щасли́вы(й) éсте(м).

блг̃ополучéнїе , щáстье.

блг̃ополýчны(й) , щасли́вый.

бл̃гополучáю, щáсти(т) ми сА.

блг̃оде(н)ствіе, щáстье.

бл̃годе(н)ствéнъ , щасли́вый.

бл̃говолéнiе, дóбраА вóлА.

бл̃аголЂ́пiе, ω(з)дóба.

бл̃говолю́, зеzволА́ю.

бл̃олЂ́пны(й), ωzдóбный.

бла /5/

благоговЂ́нїе, набó(ж)ность, встыдъли́вость.

бл̃гоговЂ́иный, набó(ж)ный.

бл̃гоговЂ(н)ствýю , набо(ж)ны(й) éсте(м).

бáли(й), закли́на(ч) чаровни́къ.

бЂждéніе, примушé(н)е. бЂдà. Кvри(л) іер(с)ли(м)скі(й), в(ъ) главЂ̀ е̃ї.

бóхма, згóла, надарéмне. а мо(с), в(ъ) главЂ̀, г̃.

бо(ж)дрéнїе, чу(й)но(с)[ть], пи́л(ъ)ность, ωсторо(ж)ность. /Аг̃/ / ро(ж)ность. даніи(л), главà, д̃.

бра(з)дà, боро(з)нà.

броздà, оуzдà, оуздАни́ца.

брéмА, берéмя тлýмокъ, и те(ж) товáръ, котóри(й) в(ъ) кораблѝ, áлбо нá воsЂ.

бЂ́д(ъ)ство, срóкгость, и ты(ж) поту(ж)но(с)[ть] в(ъ) мóвЂ.

бóдрость, чу(й)но(с)[ть].

бодр(ъ)ствýю, чоýюсА, чуйность мáю.

бди́тъ, не спи(т).

бдéнїе, неспà(н)е.

блюдỳ, /6/

блюдỳ, стерегý.

блюдéнiе, стережЂ́нье.

блю́до, ми́ска.

брáшно, пóкар(м), и́дло.

брéнїе, гли́на, болóто.

брéн(ъ)ный, гли́нАный, боло(т):

бЂ́дный, не(н)д(з)ный, срóкгїй и ты(ж) потýжный, и довтЂ́пный в(ъ) мóвЂ.

беz(ъ)чéстіе, зел(ъ)жи́вость, сромóта.

бьíліе, зЂ́л(ъ)е, бьíлье. бьíлье.

бытїè, бьí(т)но(с)[ть].

бóлїй, бóл(ъ)шїй.

бЂдà, оупáдо(к), небе(з)пéчность, бЂдà.

брáнь, войнà.

би́серъ, пéрла.

бли(з), бли́з(ъ)кω.

борýсА, вою́ю, борýсА.

бедрò, бóкъ.

бáснь, кáз(ъ)ка, слóво, бáйка.

баснослóвіе, нЂкчé(м)наА мóва.

бóле(й), на(д), бó(л)ше.

бóлма, бóлше(й).

безмóлвiе, ти́хость, /7/ хость, негучé(н)е, тишинà, зати́шье.

бе(з)мол(ъ)в(ъ)ствýю , в(ъ) зати́шу живỳ, беz(ъ)гóмону.

блАдéнїе, плюгáвое мовлéн(ъ)е.

блАдослóвїе, шкарáдаА мóва.

блА́дь, чл̃вкъ шкарáдои мóвы.

бýдущїй, прiйдýчій, штò мáетъ бьíти.

борéніе, борé(н)е, вáлка. /Ад̃/ / борбà.

борбà, борéн(ъ)е, вáлка.

бóлезнь, бóлЂ(с)[ть].

брегý, стерегý.

брежéніе, стережéн(ъ)е.

бéз(д)на, прóпа(с)[ть].

бе(з)стрáстїе, нèтерплéн(ъ)е, не(з)неволéн(ъ)е ω(т) афе(к)то(в).

бе(з)пристрáстїе, неz(ъ)неволéн(ъ)е ω(т) мíрскихъ красо(т) и пóхотей.

без(ъ)мЂ́рный, мЂ́ры не мáючій.

беz(ъ)вЂ́стный, не ωзна(й)мéный, знáгла /8/ знáгла боýдучій.

благоде(н)ствýю, щáсти(т) ми сА.

бл̃гопрiА́(т)ный , до принАтА̀ лáцный, и тьíжъ вдА́чный, ми́лый.

бл̃говъспрїе(м)лю́ , вдА́(ч)не прi(й)мýю.

благостьíнА, добро(т)ливость, ще(д)робли́вость.

благостьíн(ъ)ны(й), добротли́вый, щедробли́вый.

благодарỳ, дА́кую.

благода /

благодарéніє, дА́кован(ъ)е.

благодáрный, подАчли́вый.

благодарстве(н), подА́чливый.

благочéстiе, богобóйность, побóжность, набожéн(ъ)ство.

благочествýю, хвалю̀ набоже(н)ство ω(т)правýю.

благíй, дóбрі(й).

блáгость, дóброть.

блажỳ, хвалю̀, щáстА комоý признавáю.

без(ъ)мóл(ъ) /9/

без(ъ)мóл(ъ)вникъ, єримитà, котóрый нев(ъ)гýку а без(ъ) затръвожéнА свЂ́та тогò бе(з)блаzнéнω, без(ъ) погоршéн(ъ)А живéтъ.

без(ъ)бЂ́днω, бе(з) оупáдку, без(ъ) трýдности.

без(ъ)печáлїе, нефрасо(в)ли́вость.

без(ъ)словéсное, бéстїА.

бе(з)стý(д)ство, нè в(ъ)сты(д)ли́вость.

блá(з)нь, зго(р)шé(н)е.

бе(з)бóлезнїе, нè болéнье. / болéн(ъ)е.

бе(з)дер(з)новéнъ, несмЂ́лый.

бьíсть, стáло сА, бы(л), а. о.

бЂ́, тóе речéнїе значи(т) превЂ́ч(ъ)ность и присносýщiє.

беz(ъ)словéсiе, нè лю́дз(ъ)кость.

без(ъ)мЂ́стный, неслýшный.

брáкъ, жени(т)ва, весéл(ъ)е.

брачýсА, женю́сА, весéл(ъ)е справýю.

бЂ́г(ъ)ство, оутЂкáнье /10/ кáнье.

багрАни́ца, бЂ́ль.

бóшїю, оýбо, бò.

без(ъ)пошéствіе, несъблажнéн(ъ)е.


В


Вáїе, роzки́ з квЂ́то(м), лоzà, багнА́та.

вЂ́твъ, гóль.

винà, причѝна

винóвны(й), то(т) котóри(й) éстъ чемý причи́ / причи́ною.

вини́тельны(й), то(т) котóрый причи́ну ω(т) когò мáе(т). áлбо ты(ж) котóрї(й) когò винýетъ.

внЂ́, надворЂ́.

внýтръ, внутри́.

вЂ́тїА, ри́торъ орáто(р), крáсномóв(ъ)ца.

вселéн(ъ)наА, в(ъ)ве(с) свЂ́тъ.

патриá(р)хъ вселе(н)ски(й) , ω(т)ц̃ъ нача(л)ны(й) всемý свЂ́ту

вери́ги, пýта.

ви́стнЂе, оупрі(й) мЂ(й) по /11/ мЂ(й) потужнЂй. оу кvрі(л) иерусали(м) гла(в), е̃ї.

вáснь, хрáпъ.

внЂ грáда, за мЂ́стомъ.

внýтръоýду свАти́лища . в самóй цр̃кви.

внЂýду, на (д)ворЂ́.

ви́жду, ви́жу.

ви́дЂти óстро, смотри́ти бьíстрω.

вЂ(м) исвЂ(м), вЂ́даю вЂ́дети, и(з)вЂстнω, вЂ́дати пéвне.

видéн /

видéнїе, ωглАдá(н)е. и ты(ж) ω(б)ли́(ч)е

вЂдéніе, свЂ́домость, вЂ́да(н)е.

внЂ́шни(й), надво(р)ни(й) звер(ъ)хни(й), тогосвЂ́(т)ний.

яко(ж) пи́шу(т) внЂшнїи мудреци́, якъ пи́шу(т) тогосвЂ́тніи му(д)р(ъ)цЂ̀.

внеzаáпу, зна(г)ла, на ты(х) мЂ́стъ.

вóинъ, жо(л)нЂ(р).

вóи(н)ство, жо(л)нЂ́р(ъ)ство.

вои(н)ствýю, жол(ъ)нЂ́рс /12/ нЂ́рство(м) сА ба(в)лю.

ви́ссонъ, поло(т)нò тон(ъ)кóе.

въ(з)бранéнїе, заборонéнье.

въ(з)бранА́ю, заборонА́ю.

въи(з)брáн(ъ)ный, валé(ч)ный, выбо(р)нЂ́(й)шiй в би(т)ва(х).

въ(з)вЂщáю, ωповЂдáю.

въ(з)вЂщíнїе, ωповЂ́данье. оу(м) въперА́ю, рózу(м) якъ перò злегъчáю, áлбо тó(н)кω ро(з)мышлА́ю.

вЂщá /

вЂщáю, повЂдáю, говорý, голошý.

вЂстни(к), повЂдáчъ.

вЂщáнiе, повЂдáнье голошé(н)е.

въ(з)глашéнїе, ω(б)волáнье, кричáнье ωповЂда(н)е.

въ(з)глашáю, ωповЂдýю, об(ъ)волывáю.

и въ́zгласи(т) бéz(ъ)дна съ весéлiе(м),   и zакричи(т) прóпасть з весЂлА(м).

въzы /13/

въzыскáнїе, шýканье.

въzыскýю, вына(й)дýю.

въzыскáн(ъ)ны(й), вына(й)довáный.

въ(ж)делéнїе, пожадáн(ъ)е.

въ(ж)делЂ́ю, пожадáю.

въ(ж)делéнъны(й), пожадá(н)ны(й).

въ(ж)делЂвáю, пожадá(н)е мáю.

въсхищéнiе, порыва(н)е, драпЂ(ж)ство, ухаплé(н)е.

въсхищáю, поривáю, похáпую. то(г) /

тогдà въсхити́ша сvмона вол(ъ)хва бе(з)плó(т)ныи на въzъдýхъ, тогдьí пор(ъ)вáли бЂ́си сv́мона во(л)хва в ри́мЂ, и в(з)несли́ егò на повЂ́трА.

всá(д)ни(к), кóнъны(й) вер(ъ)хо(в)ны(й).

вьíспръ, высóкость и высóкω.

вЂ́жа, цви́(ч)ны(й).

вра(ч), лЂка(р), дóкторъ.

врачýю, лЂчỳ.

врачевáнiе, лЂкá(р)ство, лЂчЂ́(н)е.

враче /14/

врáчество, лЂкá(р)ство, дóкто(р)ство, вра(ч)бà, лЂчЂ́нье.

врачéбница, до(м) гдè лЂ́ча(т), и ты(ж) аптьíка.

врáта, въротà, брóна.

врáтаръ, ворóт(ъ)ны(й).

вра(г), вóрогъ.

вра(ж)да, вороговá(н)е, непри́А(з)нь.

вра(ж)дýю, ворогýю.

вре(д), нарушéнье.

вреж(ъ)дáю, нарушáю.

вреди́тель, шко(д)ца / ца, которíй нарушáетъ.

врéтище, пла(х)та, жáлоба, жáло(б)ны(й) уби́ръ.

ведрò, погóда.

въ(з)бранА́ю, заборонА́ю, и проти(в) когò вáл(ъ)чу.

въ(з)брани́те(л), заборонА́ючій, ωборóнца.

въz(ъ)бранéнїе, заборонéнье, ωборóна.

велерЂчýю мнώго ω вели́ки(х) рéча(х) мóвлю.

велерЂ́чїе, бе(з)мЂ(р)ное /15/ ное блекотáнье, и ты(ж) ω вели́ки(х) рéча(х) мов(ъ)лéнье.

велерЂчи́вый, многомов(ъ)ны(й), и ты(ж) плїóтка.

вра(ж)дýю бе(з) пра(в)ды , ворогýю неслýшне.

въсхлащáю, оустАгáю, застановлА́ю.

въсхлащéнїе, оустАгáнье.

въстлаплА́ю, о(т)гинáю, выве(р)тáю.

въстлаплéнїе, выве(р)тáнье ωтогне / гнé(н)е.

вьíну, зá(в)жды.

въдруже(н), оущЂпле(н), оуткнéны(й)

воzáтай, въ(з)ни́ца.

воzóръ, твáръ, поzрЂ́нье.

всесъжежéнiе, офЂ́ра, цЂ́ло спалА́ючаАсА.

въскликновéнїе выкрыкáнье.

въсклицáю, выкрыкáю.

въzывáю, закликáю.

воствóлїе zЂ́лье éстъ, баzанóвецъ.

въ /16/

въспА(т), наzа(д).

внимáю, зроzумЂвáю.

внимáнїе, зроzумЂвáнье.

внемлю́, зроzумЂвáю.

въ(з)растáю, оуростáю.

въ(з)растъ, в(з)ро(с)[т].

вьíА, шьíА.

ваА́ю, ри́ю, рЂжу, выдóвбую.

ваА́тель, тотъ котóрїй рЂже(т) печáти и бол[ваны?].

враzумлА́ю, напоминáю, оуроzумлА́ю.

въ /

въдружáю, оутыкáю, оугорóжую.

вéсма, всА́кω.

водослáненъ гро(б), водóю послáнъны(й) грóбъ.

въ(з)де(р)жáнiе, въ(з)дер(ъ)жли́вость, встремежли́во(с)[ть].

всА́чески, вселА́ки(м) способо(м).

вои́сти(н)ну, запрáвды.

въ(з)ражáю, спыхáю, спротивлА́юся.

въ(з)ражéнїе, спыхáнье. спро /17/ спроти(в)лé(н)нье.

въ(з)двиzáю, по(д)двигáю, взношý

въ(з)движéніе, по(д)вигнé(н)е, в(з)ношé(н)е.

въ(з)несéнiе, въ(з)несé(н)е.

врéмА, чáсъ.

врéме(н)ны(й), доча(с)ный.

врýт(ъ)ка, рýра.

вручáю, поручáю.

вручéнїе, вдáнiе, поручé(н)е, пода(н)è.

влáсть, влáд(з)а.

влáстел(ъ)ствýю , влá / влáдzу мáю.

владьíчество, влáда(р)ство.

владычествýю, влá(д)ну.

влд̃ка, влáда(р).

властели(н), влá(д)ца, влáда(р).

влáюсА, хвЂю(с).

варА́ю, чекáю. пре(д)варА́ю, чекáю, оупережáю.

въл(ъ)нéніе, нава(л)ность.

въплощéнїе, втЂлéнье, чловéчества прїнАтьè.

въчловечéніе, оу /Б/ /18/ оучолвЂчéнье.

всА́чески, доща(д)ку.

варА́ю, ωжидáю.


Г


Га(ж)дéнїе, злоречé(н)е, поган(ъ)бéнье тое(ж) значи(т) штò и хулéніе.

ганáніе, záга(д)ка, тру(д)ное à хи́трое пьíтанье.

гадáніе, ро(з)мóва, гадá(н)е, záга(д)ка.

гле(з)нò, гóлЂнь. гу /

гýсли, áр(ъ)фа, лю́(т)нА, скрипи́ца.

гл̃ъ, мóва.

гл̃ю, мóвлю.

глаголáніе, мовлéнье.

грАдỳ, идỳ.

гощéнїе, ýчта.

го(р)дьíнА, пыхà гóр(ъ)дость.

го(р)ды(й), пьíш(ъ)ны(й).

го(р)джу(с), пьíшню(с).

голЂ́мо, вели́ко.

голЂ́мы(й), вели́ки(й)

го(р)тáнь, гó(р)ло.

го(р)танобЂ́сіе, го(р)ла в(з)бЂшéнье, кохá(н)есА в(ъ) роскóшны(х) потрáва(х). éстъ /19/ є́стъ. стра(с)[ть] áбы лáкоты всè идáти хо(т) трóха, á по(д)лыми по(т)рáвами в(ъ)zго(р)жáти.

глу(м), подра(ж)нé(н)е.

глу(м)лю(с), прохóжуюсА, прои(ж)джáю(с), подра(ж)нА́ю(с) и цви́чусА. бы(т), гла(в)[а] кд̃. и изьí(й)де ісаáкъ поглоуми́тисА нá поле ку вéчеру и вьíшо(л) Iсаа(к) проходитисА нá поле подъ вéчеръ. ψа(л). рн̃і. поглумлю́ /Бв̃/ / млю́сА въ заповЂдéхъ твои(х), поглумълю́сА въ чудесЂ(х) Твои(х).

гóресть, го(р)кость.

газофїлáкїА, съсудохрани́(л)ница.

гнушáюсА, бри(д)жусА.

гь̃, панъ.

госпо(д)ствýю, панýю.

госпо(д)ствò, пá(н)ство.

гонéнїе, пренаслЂдовáнА.

гони́тель, пренаслЂдóвъца

ги́ /20/

ги́бель, утрáта, поги́бЂль.

грáнь, оуго(л), чáсть, штýка. краегранéсіе, почáтокъ стіхà, áл(ъ)бо строки́.


Д


Дà бýде(т), нехáй бы тáкъ бьíло.

дà бýде(т), неха(й) бýдетъ.

да(р), подáро(к).

десни́ца, прави́ца.

дéсны(й), прáвы(й).

де /

дéбелость, грýбость.

дéбелъ, грýбы(й).

дер(ъ)zновéнїе, смЂ́лость.

дé(р)зы(й), смЂ́лы(й).

де(р)záю, смЂ́ю, смЂ́лы(й) éсте(м).

дóблесть, стáло(с)[ть].

дóбль, стáлы(й).

доблествéн(ъ)нЂ, стáле.

доблествýю, стáлы(й) éсте(м).

древодЂ́л(ъ)ство, ѝли древодЂлáнiе. тесе(л)ство.

древодЂ́лА, тéслА.

дре /21/

древодЂл(ъ)ствýю. тесé(л)ство(м) сА бá(в)лю

дїАволѝ, ωбол(ъ)гáнїе, звáда.

дїА́во(л), ωбол(ъ)гáте(л), звá(д)ца.

дóлготер(ъ)пéніе , тер(ъ)пли́вость, негнЂвли́вость.

дол(ъ)готе(р)пели́вы(й) , те(р)пели́вы(й), не (з) гнЂ́во(м) те(р)пА́чїй.

досáда, зел(ъ)жи́вость, посоромочéнье.

досади́тель, зел(ъ)жи́вость вырАжáючїй.

досажáю, льжỳ, сро / сромочỳ.

досаж(д)éніе, зе(л)жéнье, сромочé(н)е.

де(р)жáва, мó(ж)ность, де(р)жá(н)е, дýжость.

дїАди́ма, корóна.

дéл(ъ)ва, фáска, бо(ч)ка.

дон(ъ)дéже, а(ж) пóки, и ты(ж) нáвЂки.

дЂ́л(ъ)ма, дЂ́лА.

дЂ́тище, дитА̀.

дрé(в)ле, да(в)нὼ óны(х) да(в)ны(х) чáсω(в).

де(р)жав(ъ)ствýю, панýю, в посесіи мáю.

дщѝ, до(ч)кà. дщи́ /Бг̃/ /22/

дщи́ца, тáблица.

дол(ъ)готà днíй , дóл(ъ)гїй вЂ́къ.

дол(ъ)годé(н)ствіе, до(л)гій вЂ́къ.

дýхъ, вЂ́тръ.

дýхъ, áгг̃лъ.

ду(х), дыхáнїе,

дх̃ъ, дш̃а.

ду(х) ст̃ы(й), б̃гъ и́сти(н)ны(й).

добродЂ́те(л), цнóта.

добротà, оурóда, цý(д)ность.

дЂА́ніе, спрáва.

дЂ́тель, спрáва.

дЂ́монъ, бЂ́съ, чо(р) / чó(р)тъ.

дЂ́мон(ъ)скїй, чор(ъ)товскíй.

дЂлáнїе, робóта.

дЂ́ло, оучи́но(к).

даА́ніе, оупоми́нокъ,

домострои́те(л)ство, до[мо]смотри́тел(ъ)ство.

домострои́тель, шáфаръ, спрáв(ъ)ца домý.

дЂлáтель, робо(т)ни(к), спрá(в)ца.

дреко(л), алАбá(р)та

добродЂ́телны(й), цнотли́вы(й).

добродЂА́нїе, цнотли́выи спрáвы /23/ вы.

дрáчіе, éстъ хои́на, котóраА в(ъ) винЂ̀ zвáрена, zлЂчуетъ оýха ропы̀ пóлны, и óчи оураzовьíи, тò éстъ рáненыи, áлбо оудáреныи.


Є


Є́вну(х), скóплены(й) чл̃къ.

єгдà, кгды̀.

єдà, цѝ.

єдвà, залé(д)вЂ.

єли́кω, кóл(ъ)кω. /Бд̃/

єлѝ /

єли́ко, кóл(ъ)кое.

єм(ъ)мануи́лъ, с нáми бг̃ъ.

єл(ъ)мà, г̃[осподь] значи(т), кó(л)кω, понева(ж), и́ногды, въмЂ́сто бò[га]. яко, єл(ъ)мà вели(к) есѝ тóл(ъ)ма смири́сА.

єл(ъ)мà, оýбо б̃гъ нá zе(з)лю 1 прíйде, си́рЂ(ч), понева(ж).1 Має бути zе(м)лю.єлмà, áще оýбо си́це бы бьíло бò если́ бы та(к) бьíло.

єстествò, прирожЂ́нье, сè нарече(с) ω(т) е(ж) éстъ.

єлóй, по єvрé(й)ску б̃ъ. /24/ бг̃ъ.

єтéръ, нЂ́кій.

éже, котóрое.

єv(г)елїе, благовЂстіе.

єванъгели́стъ, благовЂ́стни(к).

єпари(с)три(с), яча(н)це, суди́на до че(р)панА áлбо наливá(н)А, на кшта(л)тъ кáга(н)ца з бЂ́лого желЂ́zа.


Ж


Жáжда, прагнéнье.

жа(ж) /

жáжду, прáгну, пи́ти хочỳ.

желáю, жадáю.

желáнїе, пожа(д)ли́вость, хо(т)[ь].

жестóкъ, тве(р)ды(й), закамАнЂ́лый.

жестокосé(р)ды(й), закамАнЂ́лого сé(р)дца.

жестоковьí(й)ны(й), запамАтáлы(й).

же(з)лъ, пóсо(х), лЂ́(с)ка.

же(р)но(в) óслїй, кáмЂ(н) млын(ъ)ны(й). длА тóго (с)[А] наzывáетъ óслій, жè ослáми мéлютъ.

жи́(т)ница, стодóла. клýнА.

жи /25/

житїè, мéш(ъ)ка(н)е.

жýпель, сЂ́(р)ка.

жи́лище, мéш(ъ)каньє, дóмъ.

жéр(ъ)тва, заколéнїе, офЂ́ра.

жá(т)ва, жни́во.

жáтел(ъ), жнéцъ.

жè, à.

жрỳ, zакóлюю, зарЂ́zую, офЂрýю.

жрЂ́нїе, офЂровá(н)е.

живо(т), мéш(ъ)ка(н)е, и ты(ж) скá(р)бъ, грошЂ̀.

жи(з)нь, живо(т), жи(в)ность, выховá(н)е.


З


Забрáло, па(р)ка(н).

зáве(р)ть, ви́хоръ.

за(н)záю оукóлюю. цр(с)[тв], кни(г)[а], д̃. гла(в)[а] н̃і.

завирáю, застановлА́ю.

зав(ъ)рѝ, zастановѝ. ψало(м), л̃д, и zа(в)рѝ съпроти(в) гонА́щи(м) мА.

заzирáю, ωкаевáю, ω(б)винА́ю, ωсуждáю.

заzрЂ́нїе, ωкаевá(н)е, ωсуждé(н)е.

зáрїА, костки ва(р) /26/ ва(р)цá(б)ныи.

зае(м)лю̀, поzычáю.

зае(м)лéніе, поzычáнье.

зае(м)ни́(к), пожичáючій.

закалáю, zарЂzую, zакóлюю.

заколéніе, zарЂzа(н)е.

заклáте(л), рЂ(з)ни(к).

занè, абовЂ(м).

заýтр(ъ)ни(к), снЂ́данье.

здáнїе, zдà, будóва(н)е, по(д)стрЂш(ъ)е.

зи́(ж)ду, будýю.

заzо(р), погужé(н)е, пороzумЂ́нье.

за /

запрЂщáю, zагрóжую zакázую.

запрЂщéнiе, zаегрожé(н)е zакázа(н)е.

зра(к), ώбраzъ.

злáкъ, пáша, травá z ро(з)маи́ты(м) зЂ́льемъ.

заzóренъ, погужены(й), подоzрЂ(н)ный.

заключáю, zамыкáю.

заключе(н), zа(м)кне(н).

заключéніе, zа(м)кнéнье.

zéлїе, зЂ́лье.

за дина(р), zа пЂнА́(з)

злобà, zлóсть.

zло /27/

злоби́вы(й), zлост(ъ)ли́вый.

zлодЂ́(й)ство, zлóсть.

злонрá(в)ны(й), zлóго обьíчаю.

zлопо(м)ненїе, хра(п), гнЂ(в) zастáрЂлы(й).

зелени́чіе, éстъ дéрево, котóрое лЂ́тЂ и zимЂ̀ zéлено, подó(б)ное ли́стье мáе(т) zЂ́лью, на котóро(м) че(р)ни́цЂ ягωды росту(т). ісáиА, г(л)[ава], м̃а.

за(б)вéнїе, zабы(т)è.

zву(к), дzвьé(н)къ.

zакóнъ, прáво.

/

zакóн(ъ)ни(к), перестрЂгáючїй прáва, чер(ъ)нéцъ.

zефи́ръ, вЂ́тръ вдА́(ч)ны(й), ω(т) полу(д)нА вЂю́чій.

злоýмны(й), zлóго ро(з)су(д)ку чл̃къ.

zóлъ, zльíй.

zлополучéнїе, нещáстье.

zлополучáю, нещá(с)ти(т) ми сА.

zЂни́ца, зЂ́(н)ка. чоловЂ́чокъ.

záрА, zорА̀, свЂ(т)лость.


І


Íже, котоїй

/28/


И


и́бо, абóвЂмъ.

и́го, яръмò.

иzви́тїе, хи́трость, штýка.

иzви́тїе слωвé(с), штý(ч)ное мовлé(н)є, хи́трость в мóвЂ.

извЂ(т), дóводъ.

извЂтовáнїе, доводω(в) чинéнье довожéнье,

извЂ́ство, пéвность.

извЂ́стъны(й), пе(в)ный.

извЂствýю, оупе(в) / певънА́ю.

извЂствовáнїе, оупе(в)нéнье.

извЂ́стънω, пе(в)не, допéвъна.

изъваА́ю, ри́ю, вырЂ́зую.

из(ъ)ваА́нїе, вырЂзова(н)е, вырытА̀.

изА́щ(ъ)ство, выбо(р)ность.

изА́щ(ъ)ны(й), выбо(р)ный.

искушéнїе, досвЂ(д)чéнье прóба. (покýса 11 Слово покýса з дужкою в тексті стоїть перед словом искушéнїе.искушáю, досвЂ(д)чáю, пробýю.

искýство, оумЂе(т)ность свЂ́домо(с)ть.

иску /29/

искýсны(й), оучéны(й), свЂ́домый.

истукáнъ, вьíлитый болъвáнъ.

истукáю, выливáю.

истукáнїе, выливáнье.

истАзáю, пытáю.

истАзáніе, пытáнье.

исхóдище вó(д)ное. выхожéнье вώдъ течéнье воды̀.

измЂ́на рьíзъ, пáра шáтъ.

игéмωнъ, вóжъ, стáроста.

извéр(ъ)гъ, ди(т)è ме(р)тво / твωнарóженое.

истрАсáю, карỳ, ветýю, плачỳ.

иж(ъ)дивáю, выдаю̀ грóшЂ, накладáю.

иждевéнїе, выдáто(к).

иногдà, мЂ́чъ. ісáїА г(л)[ава] л̃а.

искóни, на само(м) почá(т)ку спочá(т)ку.

и́кона, ώбраzъ.

иzъсАкáю, высыхáю.

иzрА́(д)нЂ, выбó(р)не, ωсобли́ве.

истрошáю, выдаю̀ грóшЂ, роспорóшую

и́го /30/

и́готь, мо(ж)джЂ́ръ.

ист(ъ)нéны(й), стó(н)ченый, стéрътый на пóрохъ.

и́сти(н)на, прá(в)да.

исти(н)ствýю, пра(в)ду мóвлю.


К


Ка(с)сíА, зЂ́лье нЂА́кое блг̃ооухáнъное.

касáюсА, дотыкáюсА.

касáнїе, дотыкáнье.

касите(р), свине(ц).

ка(р) /

ка(р)ки́нъ, рáкъ.

кáчество, я́ко(с)[ть].

кíй, котóрый.

кле(в)рЂ́тъ, товáришъ.

кли́чъ, кри́къ, гýкъ, вéрескъ.

крати́ръ, чáша.

крамолà, ро(з)рухъ,

ковá(р)ство, хи́(т)ро(с)[ть], дóвтЂпъ.

крамолýю, тр(ъ)вóжу.

кóзнь, скри́тое а зра(д)ли́вое ωшукáнье.

клóсне(н), хрóмъ.

кóжа, скóра.

коли́чество, кó(л)ко(с)[ть].

ко(ж) /31/

кóждо, кóждый.

конóбъ, котéлъ.

кощу(н)ство, жá(р)тъ.

кощунъствýю, жарътýю.

кощýнъникъ, блázенъ, жа(р)товли́вый,

которà, свáрь.

кукши́нъ, zбá(н).

к томỳ, ю(ж) бóл(ъ)ше.

косню̀, zабавлА́юсА, нерьí(х)лω идỳ áл(ъ)бо нерьí(х)лω штò справýю.

коснéнїе, zаба(в)лЂнье.

ключáюсА, трафлА́юсА.

ко(м) /

ко(м)кáю, поживáю.

куми(р), бо(л)вáнъ.

кóвъ, пАтà, zрáда.

кида(р), ки́веръ, ко(л)пáкъ турéцъкїй.

кида(р), клобýкъ. ки́веръ.

кидáръ ши́дАны(й), ки́ве(р) ви́с(ъ)соновы(й), с тонéнького поло(т)нà. селéнiе кидá(р)ское, до(м) татá(р)скїй. íже е(с)[т] сугýбъ, еди(н) на колесни́ци, а другі(й) в zе(м)лѝ ископáнъ.

кичéніе, надýто(с)[ть].

ка /32/

каθоли́къ, по грéцъку, събó(р)ны(й). по лати́нЂ оунЂверъсáли(с)[т]. Тó е(с)[т] каθоли́къ, котóры(й) се(д)мѝ вселéнъскими събóрами оутве(р)жéную вЂру де(р)жи́тъ.


Л


ЛаА́нїе, вытьè, брéханье.

лáю, вьíю, брешỳ.

лаА́те(л), бреха(ч).

лéсть, зрáда.

лщéнїе, zрáда, zрáды справовá(н)е.

лести́вы(й), zра(д)ли́ / ли́вый.

лéстецъ, волоцюга, тýла(ч), zра(д)ца

лещỳ, zраджáю.

ласкáю, похлЂбýю.

ласкáнїe, похлЂбовáнье похлЂ́б(ъ)ство.

ласкáтель, похлЂ́бъца.

ли́къ, тáнецъ.

ликýю, та(н)цýю.

ликоствýю, тáнецъ справýю.

ликовáнїе, тан(ъ)цóванье.

ликоствовáніе, танъцóванье,

ли /33/

ликоствовáнїе, тá(н)ца справовá(н)е.

лицемЂ(р), ωблу(д)ный.

лицемЂр(ъ)ствýю, хитлю́ю, ωблý(д)не щò справýю.

лицемЂ́рїе, хи(т)лА́ность, о(б)лу(д)но(с)[ть]

лоzà, ви́н(ъ)наА мáтица.

лу(ж)дỳ, дурỳ.

лу(ж)дéнїе, ωдурé(н)е.

лю(д) тА́же(к), лю(д) повá(ж)ный, чé(с)ный.

лонò, колЂ́но.

лЂ(х), мýрава, плА́ц(ъ) поро(ж)ні(й), травóю ω(б)рóслы(й), чéтверогрáн(ъ)    /В/ / грáн(ъ)ны(й), я́къ бывáютъ горóды.

лА́(д)вїА, клýбы.

ло(б)жỳ, цЂлýю.

ло(б)záнїе цЂлова(н)е.

лéстны(й) ло(б)záте(л), zра(д)ли́вы(й) поцЂлóва(ч).

льíсть, льí(т)ка.

лицè, осóба.

лý(ч)шїй, лЂ́(п)шїй.

лý(ч)ше, лЂ́(п)ше.

лЂ́ть, при́стои(т).

лани́та, лицè, чéлюсть.

М /34/

М


Мéсть, пó(м)ста.

мéстни(к), по(м)ститель.

мщýсА, пó(м)сту чиню̀.

мщéніе, пó(м)сты чинéнье.

мé(р)zость, ме(р)zéно(с)[ть] бри́(д)кость.

месíА, х̃с, помаzáнецъ.

ми́лоть овéчина, скó(р)ка овéчаА, илѝ гýнА.

ми(р), пóкой.

мировáніе, помирéнье, пои(д)на(н)е.

мїротворéнїе, то / тогò свЂ́та створé(н)е.

мїродé(р)жецъ, де(р)жá(в)ца тогò свЂ́та.

мv́ро, мáсть.

младéнецъ, дитА̀, и ты(ж) вьíростокъ.

морè, ду(р)и́ю.

мóщи, си́ла, мóцъ нЂА́каА, и ты(ж) тЂ́ла ст̃ы(х) наzывáю(т)сА.

могý(т)ство, моца(р)ство.

мóл(ъ)ва, гóмонъ, гу(к) ω(т) мóвы лю(д)скои, óкри(к) и ты(ж) трвóга.

мо /35/

мотьíло, ла(й)нò.

мол(ъ)влю̀, гомоню̀, гучỳ.

мнà, фýнтъ.

мра(к), мóрокъ.

мрá(ч)ны(й), морó(ч)ны(й), тé(м)ны(й).

мЂ́лъ, вапнò.

мАте(ж), zамуче(н)е, трвóга.

мАтéже(н), тръвóжачїй събóю.

мАтýсА, трвóжусА.

мАтé(ж)ни(к), бу(н)тóв(ъ)ни(к), спрá(в)ца трвóги.

мятéнїе трвóга

мíтра, єпíскоп(ъ)ска /Вв̃/ / скаА корона и ты(ж) чепéцъ.

ма(х)рáма, махіва(р), кóлъдра áльбо прости́рало.

мáнїе, покива(н)е.

маА́нїе, и помаА́нїе, тое(ж).

мудровáнїе, выроzумЂва(н)е.

му(д)ръствýю, zроzумЂвáю.

мнЂ́нїе мнЂма(н)е.

мечтáнїе, привидéнье.

ме(ч)тáюсА, приви́жуюсА.

ме(д)лю, zаба(в)лАю(с).

ме(д)лéнїе, zабав(ъ)ле /36/ лéнье zамéш(ъ)ка(н)е.

митропóлїА, голов(ъ)нЂ́(й)шее мЂ́сто в(ъ) яко(м) повЂ́тЂ.

митрополи́тъ, ста(р)шы(й) на(д) еп[и](с)[ко]пы.

мv́(р)та, мv(р)сíна, дéрево éстъ, ве в(ъ)лóше(х) котóрого ягоды ба(р)zо смá(ч)ны сутъ и ти(с)ну(т) z ни(х) винò.

мé(ч)ка, медвéдица. амо(с), гла(в)[а] е̃.

мЂ́лъ, вапнò и тьíжъ крéйда.

На /

Н


Наваждáю, zвáджую.

наваждéнїе, zваджéнье.

накázую, карỳ, научáю, наупоминáю.

накаzáніе, кáра(н)е наýка, научáнье наупоминáнье.

навá(д)ни(к), zвá(д)ца.

накаzáте(л), карáючїй, научи́те(л), наупоминáтель.

не бò, абóвЂ(м) нè.

негодýю, зáz(ъ)ле мáю.

не /37/

негодовáние, zа(з)ле ма(н)е.

негодовáте(л), за(з)ле мáючій.

небрегỳ, не(д)бáю.

небрежéніе, не(д)бáлость.

небрé(ж)ни(к), небрегі(й), не(д)бáлы(й) не(х)лю́дА.

наве(т), zрáда, пó(д)ступокъ.

навЂтовáніе, zраджа(н)е.

навЂтýю, zраджáю.

навЂтни(к), и(з)ω(б)рЂтáтель всАкого пó(д)ступку.

налАцáю, натАгá   /Вг̃/ / гáю.

налАцáніе, натАгáнье.

налАцáтель, натАгáючїй.

неду(г), хорóба.

недугýю, хорýю.

недуговáнїе, хоровáнье.

недýжны(й), хóры(й), хорýючій.

непщýю, мнЂмáю.

непщевáнїе, мнЂма(н)е, и неслýшное вымовле(н)е.

непщевáте(л), мнЂмáючїй.

недоумЂвáюсА, зду /38/ здумЂвáюсА, вý(н)тплю.

недоумЂ́нїе, вон(т)плéнье.

нестроéнїе, ро(з)ру(х).

нечéстіе, не(з)бо(ж)но(с)[ть] непобó(ж)ность, беzéцность zа(к)амАнЂ́лость ср(д)ца.

нечести́въ, éстъ и(ж) б̃а приснωсýщнаго, яко нЂ́суща помышлА́е(т).

насыщáю, нако(р)млюю, тýчу.

насыщéнїе, нако(р)мле(н)е, тучéнье.

напýтїе, причи́на, по(д)пóра, кvри(л) іерусали́(м)скїй г(л)[ава] е̃і.

наслЂ(ж)дáю, ωдЂди́чую

наслЂ́діе, ωдЂдиче(н)е, спáдо(к).

наслЂ(д)ни(к), дЂ́ди(ч).

невЂ́стни(к), че(р)то(г), пáлацъ.

нýжда, кгвá(л)тъ примушéнье.

нуж(ъ)дỳ пону(ж)дáю, кгвá(л)чу, примушáю.

нА́дро, пázуха.

ньíю, оунывáю, ньíдЂю.

ньíрище, с пЂскỳ домо(к), я́мка.

неАсы(т), по грéцку пе /39/ пелека(н), пта(х) éстъ в(ъ) егv́(п)тЂ, подó(б)ны бýсюлови, котóрїй в пустьíни ра(д) мéшкати, котóрому zміѝ върогую(т), и дЂ́ти егò оуме(р)щвлАютъ, а о(н) прилетЂ́вши клю́е(т)сА в пé(р)си своѝ и кро(в) испущáе(т) на ни(х), и та(к) ωживáютъ. Аристóте(л) мóви(т) в кни́га(х) гдè ω живó(т)ны(х) пи́шет. трóй рω(д) пелекáн(ъ)скїй, единьì высóкω, другíи сере(д)не /Вд̃/ / не, трéтїй ни́(з)кω лЂтáютъ.

неглѝ, zалé(д)вЂ, ачéй.

нéмощъ, хорóба, недýжость.

немоществýю, немогỳ, хорýю.

немóщ(ъ)ны(й), немóц(ъ)ны(й).

неи(з)речé(н)ны(й), невымóвъный.

непостижи́мый, недости́г(ъ)неный.

неωсАжи́мый, неωгó(р)неный.

неприкосновéны(й), недо(т)кнéный.

неисчетéмый, неzли́ /40/ zли́ченый.

непостоА́н(ъ)ны(й), нестáлы(й), и ты(ж) то(т) проти(в) котóрого нЂктò не мóжетъ стоА́ти.

непрелéстный, котóрїй не дáсть сА zрáдити.

нелéстны(й), неzрадли́вый.

нетлéніе, неzопсóва(н)е.

нетлéн(ъ)ны(й), непсую́чійсА.

нóщное пóприще, дóл(ъ)гость часà ночънóго.

нЂ́кій, нЂ́кто, нЂ / нЂ́которій я́ки(с)[ь].

недостóйный, негó(д)ный.

неунедостои́вы(й), котóрїй не учини(л) него(д)нымъ áле оучини(л) гó(д)ны(м).

нЂ́сть, нЂмáшъ.

непребори́мы(й), незвáл(ъ)ченый, котóрого нЂктò zвáл(ъ)чити не мóже(т) и перемочѝ.

насýщны(й), то(т) котóрїй тои(ж) и́стности éстъ.

оба /41/


О


обавáю, заклинáю оужà илѝ гáдину.

обавáнiе, zаклинáнье.

обаА́ни(к), обавáте(л), zакли́начъ.

оби́лїе, достáто(к)

обою́ду, на óбЂ стóронЂ.

обо(н)пóлъ, на та(м)то(й) сторонЂ̀, илѝ z та(м)тои стороны̀.

орýжіе, брóнь, zброА́.

орýжни(к), ге(р)ци(р). кvри(л) іерусали(м)скi(й) в гла(в)[Ђ] е̃ї.

ору /

орýжіе, брóнь.

оско(р)дъ, клéпец(ъ) соки́ра, котóрою мулАрЂ̃ камЂ(н)е ωтéсуютъ.

оувЂщевáюсА, иднáюсА, пé(в)ны(м) бывáю.

оувЂщевáю, оупе(в)нА́ю.

оувЂщевáнїе, оупев(ъ)не(н)е.

оупотреблА́ю, оуживáю.

оупотреблéнїе, оуживáнье. сé ти éстъ оупотреблéніе, тóе ты zвы(к) чини́ти.

оу /42/

оупра(ж)нéнiе, záбав(ъ)ка.

онáгръ, ди́кїй осéлъ, лЂсньíй.

оноке(н)тá(в)ръ, звЂ(р) нЂА́ки(с), ω(т) головы̀ якъ чл̃къ, а ω(т) но(г) якъ осе(л), по слове(н)ску китоврáсъ.

орéвъ, стáдни(к). еzекеи(л), главà   є̃.

онокрóта(л), пта(х), подóбный кшта(л)то(м) лéбедеви, кътóрій пьíсо(к) оуложи́(в)ши в(ъ) вóду гукае(т) якъ осéлъ, гýпа(ч), гукóвище.

оуéна, éстъ sвЂ(р) ди́ / ди́кiй а окрý(т)ны(й), котóрїй прїшé(д)ши до пастухω(в) притосóвуе(т) сво(й) гóлосъ до чоловЂ́чого и перевыкáе(т) именà пастýшїи, и на zмо(р)дóваныи псы̀ напá(д)ши, поидáе(т) и́хъ.

обиновéнїе, ро(з)важе(н)е ро(з)мышлéнье боА́zнь.

обиную́сА, бою(с), роz(ъ)мышлА́ю.

ωтщетЂвáюсА, тщету прие(м)лю, оýтрачáю, оутрáту поды(й)мýю.

оýбо /43/

оýбо, zвы(к)ло (жè) 1 емỳ дóсытъ чїни́ти, áлбо егò и(с)по(л)нА́ти, яко, ázъ оýбо тебè прáве(д)на мню̀ премýдра (ж)е якóго никогó же. а роz(ъ)маи́тое мáе(т) оужива(н)е тóе оýбо, и́ногды едноста(й)не чи́ни(т) слóво (тò éстъ) 1 рЂ(ч), а и́ногды родЂл(ъ)ность 2 нЂА́кую ωкázуе(т). якъ áзъ оýбо пишỳ, ты̀ же чтéши, я zа и́сте пишý а ты читáешъ. тỳтъ оýбо, ро(з)дЂлА́е(т), пишỳ ω(т) читáю, ижè тáкω(ж) я́къ оýбо.1 Дужки (жè) та (тò éстъ) в ориґіналі.

2 Має бути роздЂл(ъ)ность.оубЂ(ж)дáю, примушáю.

оубЂ(ж)дéнiе, примушáнье.

оукарА́ю, ωсмЂвую́.

оукори́(з)на, насмЂви́ско.

оукорéнїе, ωсмЂва(н)е, ωбругáнье.

оýбω, а та(к), про тω. яко, всА́ко живо(т)но словéсно éстъ чл̃къ а іωа(н) éстъ живó(т)но и словéсно, оубω /44/ бω іωа(н) чл̃къ.

оуси́ліе, прáца, при(т)чи со(л)[о]м, г(л) s̃.

оýншiй, лЂ́(п)шiй

оýне, лЂ́(п)ше.

оуньíнїе, оуньíлость, зньíдЂлость.

оуньíлы(й), фрасо(в)ли́вы(й), zньíдЂлы(й).

оунывáю, ньíдЂю.

оуглебáю, оугрАzáю, оувАzáю.

оутве(р)ждáю, zмоц(ъ)нА́ю, тве(р)до чиню̀.

оутве(р)ждéніе, zмоц(ъ) / zмоц(ъ)не(н)е.

оуzьíлище, вАзе(н)е, весéлаА и(з)дéбка.

оýзы, ла(н)цухѝ, поворózье вА́за(н)е оýzлы.

оуА(з)влА́ю, урáнюю, побивáю, сЂкỳ.

оувАсло, кле(й)нот ношЂ́(н)е. оу кири(л)[а] іеросоли(м)ско(м), слóво, е̃і.

оупра(ж)нА́ю, zглажáю, по(т)лу(м)лА́ю. ни́щу.


П

/45/

Пáки, ещè, zа(с).

печáль, оýтиск(ъ) оутрапéнА.

печалýю, в(ъ) ути(с)ку éстемъ.

печáле(н), оутрапéны(й), оутиснéный.

пó(л)къ, ωбózъ.

пó(л)чище, ωбózо(к).

пéте(л), петли́ца.

пЂ́те(л), когу(т), пЂве(н), петýхъ.

понè, хотА́й.

понéже, понева(ж).

пекýсА, старáю(с).

попечéнїе, пи́(л)ное старáнье, поzапа / падáнье.

пое(м)лю̀, пріймýю и ты(ж) поzывáю, скá(р)гу покладáю.

пое(м)лéніе, скá(р)ги покладáнье.

поношáю, сромочỳ, лé(г)це поважáю.

посмрáжаю, мóр(ъ)щу, шпéчу.

поношéнїе, сромóта, сромочéнье, лéгкое поваже(н)е.

подражáнiе, подражнЂ́нье, на(й)гравáнье, приуподо(б)ле(н) є(с)[тъ].

поругáнїе, насмЂвáнье.

пá /46/

пáродо(к), я́года тер(ъ)пкáА, недоzрЂ́лаА, а zвлáща ви́ннаА.

похулéнїе, пога(н)бéнье.

приповЂдýю, ωповЂдýю, оуска(р)жáюсА припоминáю, ро(з)мовлА́ю, пьíта(н)е чиню̀ и ω(т)повЂ(д)ь ωдéр(ъ)жую.

претóръ, рáтушъ до(м) судовы(й).

препрýда, по(р)фи́ра. по(р)фи́ра éстъ жó(л)въ, áлбо ри́ба котóраА z(ъ) сéбе пущáе(т), ша(р)лá(т)ны(й) тò éстъ / éстъ багрóвы(й) по(т) котóрого zбирáю(т) на ша(р)лá(т)ную фа(р)бу, ω(т)тысА zове(т) шáрла(т). и сý(к)нА z(ъ) ша(р)лáту, и су(к)нò багрóвои фá(р)бы.

по(р)фира лó(ж)наА, с тóлстки сý(к)нА.

проторỳ, неоуч(ъ)ти́ве берỳ. къ корі(н)[θ.] в̃ zа(ч) р̃чв.

приповЂдáнїе, припомина(н)е, ωповЂдáнье. иліА̀ прорóкъ, г̃и прорóки твоА̀ и(з)би́ша и ωста(х) а(з) еди́нъ, ту(т) иліА̀ про /47/ прорóкъ, ωповЂдáе(т), и оуска(р)жáе(т)сА бóгови на тирáны.

поглощéнїе, поже(р)тА̀ про(м)кнéнье

прижи́тїе, прирóдо(к), потó(м)ство.

преподóбіе, ст̃облѝвость рé(в)ность и блг̃оговЂ́(н)ство ω бózЂ.

прýгло, силò. їω(в), главà и̃ї.

пьíро, жи́то.

пи́ра, тáйстра.

прА́сло, мЂ́лта толокнò.

прА̀, спώръ.

пре(ж) /

пре(ж)де дáже, пе(р)ше áжъ.

парéніе, лЂта(н)е

пé(р)ханье, пьí(р)ца(н)е.

площáда, zауло(к)

пáкость перешкóда.

пакощỳ, переш(ъ)кажáю.

пáкостникъ, перешкó(д)ца.

прýzи, кóники

прýжїе, ве(р)шкѝ деревАньíи пучА, и ты(ж) кóники.

пáпа, тáто ωтéцъ.

плЂнА́ю в пóло(н) берỳ плю́н(ъ)дрýю /48/ дрýю.

плЂни́тель поло(н) беручі(й)

плЂ́нни(к), нево(л)ни(к) в пóлонЂ вzА́ты(й)

пóдвигъ, ши(р)мЂ(р)ство, би́тва, вá(л)ка zа котóрую платА(т), чуйное старáнье.

подвиzáюсА, ши(р)мЂ́рскую штуку покázую.

по(д)гвигополó(ж)ни(к) , ро(з)сужáючі(й) би́(т)ву. а су(т) пóдвиги духó(в)ныи.

прои(з)волéніе, zеz(ъ)воле(н)е до(бъ)раА во(л)А

послЂдовáнїе, zа ки(м) хожé(н)е, и ты(ж) спóсобъ.

порóкъ подоzре(н)е

порóченъ, подоzрéный, макýлу мáючїй.

прá(в)да, справед(ъ)ли́вость.

прáведе(н), справе(д)ли́вы(й). прáве(д)ни(к).

прещáю, zагрóжую. запрещáю zакázую.

прещéнїе, záка(з), zагрожéн(ъ)е.

прилежỳ, пи(л)нýю.

прилежáніе, пи́(л)ность.

прилé(ж)нω с пи́(л)ностю.

пону(ж)дáю, примушую. /49/

понуждéнїе, примушáнье.

прóчій, другíй пото(м), и́н(ъ)шїй пото(м), дáлЂй.

прóчее (ж), а дáлЂй а бóл(ъ)шъ, а и(н)шее пото(м).

побЂ́да, zви́тА(з)ство.

побЂ(ж)дáю, zвитАжáю, zвá(л)чую.

побЂ́(д)ни(к), zви́тА(ж)ца, ри́церъ.

при(з)рáчіе, привидéнье, кукглА́р(ъ)ство, ωмáна.

приzóр(ъ)ный, кукглАр(ъ)скій.

приzо(р), привиде(н)е ку(г).

Р


Рóпо(т), нарЂка(н)е. іωа(н), єv(г). zа(ч) к̃е.

роптáнїе, нарЂкáнье.

ропщỳ нарЂкáю.

рЂ́ю, волокỳ ша(р)паю, пхáю.

рЂА́нїе, илѝ рЂнiе, шá(р)панье попыхáнье.

ре(т), рéта, илѝ рóта, спо(р) проти(в)лéнье, при́сАга. слóв(ъ)ное працова(н)е.

рочýсА, присА: спирáюсА, вымо(в)лАюся, божýсА.

рвéнiе, ми́лова(н)е. ре /Г/ /50/

ревновáніе, тóе (ж).

ревнýю, ми́лую.

ревни́тель, ми́лостникъ.

рéвно(с)[ть], z нáвисти ми́ло(с)[ть].

рá(к)ка, трýна гро(б).

ракà, ты̀[ж].

рá(з)нствіе рó(з)ность.

ра(з)нствýю, рó(з)ны(й) éстемъ.

ра(з)ноглáсіе, не(з)гóда, рóz(ъ)ность.

рачéнїе, zе(з)воле(н)е.

рá(м)на, éстъ дéрево нЂА́кое(с) кудерАвое я́годы рóдАчее.

рáть, войнà

ратýю, во(й)нỳ точỳ, / чỳ, и́ногды оуживáе(т)сА, побивáю, я́къ оу zлатоýстаго в ма(р)гари́тЂ в(ъ) г̃ слóвЂ, ω íовЂ.

ратовáніе, проти(в)ле(н)е, воевáнье.

ровéникъ, рóвъ, стý(д)нА.

ра(б), невó(л)никъ.

работà, невóлА.

рáбій служé(б)ны(й), невóлничій.

порабощáю, zневолА́ю.

разарА́ю, ро(з)мЂтую.

раzорéнїе, ро(з)мЂ́това(н)е псо /51/ псóванье.

раzори́тель, скá(ж)ца, псую́чїй.

рідáю, хли́паю.

рідáніе, хли́па(н)е.

ругáюсА, ши́джу, на(й)гравáю.

ругáнїе, найграва(н)е шидá(р)ство.

ругáте(л), шида(р).

речéнїе, мо(в)лéнье, слó(в)ко.

ра(з)до(р), роzо(р)вáнье.

рáспрА, неzгóда рó(с)ты(р)къ.

рьízа, шáта.

рЂшỳ ра(з)дрЂшáю, ро(з)вА(з)ую.

рЂшéнїе ра(з)рЂшéнiе ро(з)вА́zова(н)е

рЂ /

рЂши́те(л), ра(з)дрЂши́те(л), ро(з)вА́zуючїй, ω(т)пущáючі(й).

ри(с)тáнiе, выбЂга(н)е, вытЂка(н)е, га(р)цóва(н)е.

рі(с)тáю съристáю(с), zбЂгáюсА, вытЂкáюсА, на кýпу схожýсА.

рукомы(к), ру(ч)ни́к(ъ).

раскóлы, ро(з)ру(х), ω(т)щепéнство.

рéкло слóвовЂ(р)ш(ъ).


С


Стá(м)на, кгелé(т)ка, збáнъ. /Гв̃/

си(н) /52/

сїндωнъ, с тон(ъ)кóго поло(т)нà прости́рало áлбо ра(н)ту(х). длА тóго та(к) нá(з)вано же нáпе(р)вЂ(й) в мЂ́стЂ СїдóнЂ почáто тóе роби́ти.

сv́р(ъ)тъ, нá мори мЂ́сце небе(з)пé(ч)ное.

спи́ра, мнó(з)ство, рóта, лю́(д) вели́ки(й) воé(н)ны(й).

стрáсть, те(р)пЂ́лнье.

стрáсть, взрушé(н)е, ефé(к)тъ.

стрáсть, бЂдà.

стрáсть, оупáдо(к).

ски́ніА, сЂ́нь, тá / тáшъ, намЂ́тъ.

судáръ, хýс(т)ка, фацели́къ, и ты(ж) по(д)ви́ка.

сЂчи́во, бáр(ъ)та, топóръ.

сЂтую́, смучу(с), жáлую, плáчу.

сЂтовáніе, плáчъ, жáлобы ω(т)правовáнье.

сверЂ́пы(й), ди́кi(й).

сáта, мЂ́р(ъ)ка.

сверЂ́пїе, ди́ко(с)[ть].

сверЂ́п(ъ)ство, ди́чъ.

сверЂп(ъ)ствую, и сверЂпЂ́ю, ди́чаю,

сапóгъ, бóтъ.

стро /53/

строи́те(л), рА́(д)цА поправýючїй.

стрóю поправлА́ю пристосóвую.

строéнiе, поправовáнье, порА́до(к) направовáнье.

стрóй, попрáва, напрáва порА́до(к).

санъдáлїА, череви́ки.

срáмъ, сóромъ.

скрáнь, поли́чокъ.

сквá(ж)нА, щЂ́лина.

селéнїе, мéшъканье.

смé(р)чъ, фурътуна,

смó(р)щъ. óболо(к) котóры(й) з нéба спу / спусти́(в)шисА вóду з мóря смó(к)че(т) и еслѝ корáбль набЂ́гне(т) на тóе мЂ(с)це, тò и корáбль з лю(д)мѝ пó(р)ветъ, а потóмъ пусти(т) и роzó(б)етъ корáбл(ъ)

смиреномýдрїе, покó(р)наА мудро(с)[ть].

смирен(ъ)номý(д)ры(й) , покó(р)нои мýдрости.

смирéнъномудръствýю , с покóрую мудрýю.

сó(т)ни(к), стá(р)ши(й) на(д) стóмъ.

сóс(ъ)ца, ци́цъка. /Гг̃/

со /54/

съвЂ́тъ, рáда, порáда.

съвЂтую, рáджу.

съвЂтовáнїе, порáджéнье.

сквózЂ, скрózь.

снóха, невЂ́стъка.

супé(р)ни(к), спо(р)ны(й), проти́(в)никъ котóры(й) сА спирáе(т), и тАгáетъ.

свЂ́нь, крóмЂ бе(з).

скудé(л)никъ, го(н)ча(р)

сЂ́мо, сюдьì.

смv́(р)на, éстъ нЂА́кое(с) дéрево в(ъ) арáвiи, з(ъ) котóрого záпаш(ъ)ны(й) сóкъ течéтъ стáк(ъ) /стáкъти наzывáемы(й).

скýтъ, вé(р)хнее ωдЂнье, áл(ъ)бо плá(х)та.

спóдъ, рА(д) я́кíй бывáе(т) на бéсЂдЂ

стрЂтéнїе zострЂчéнье.

срАщáю, стрЂтáю.

стрЂтáте(л) zострЂчáючiй.

стАжáнїе, набытьè маé(т)ность.

стАжáю, набывáю, достаю̀.

стАжáтель, набывáючи(й).

слА́ка, скó(р)ченаА, го(р) /55/ го(р)бáтаА.

свЂди́тельство, свЂдóцъство.

свЂдительствоýю, свЂ̀(д)чу.

свЂди́тель, свЂ́докъ.

съклащéніе, заколóченье зафрасóван(ъ)е.

съклащéнъны(й), заколóчены(й), зафрасóваны(й).

слáдо(с)[ть], солó(д)ко(с)[ть].

слá(д)ко(с)[ть], корЂ́нъныи дорогiи рЂ́чї

сънý(з)ны(й) кóнь, и(з)ны(й) кóнь ве(р)хо(м) ве(р)хо(в)ны(й). цр(с)[тв], кни(г)[а]. главà. і̃ ко / колесни́(ч)ны(й) кóнь, во(з)ни(к), воzовьíй.

съглАдáю, шпАкгýю, на zрáдЂ пересмóтрую.

съглАдáнїе, ш(ъ)пАкговáнье.

съглАдáта(й), ш(ъ)пАкгъ.

синетà, си́нїй едвáбъ.

смущáюсА, тр(ъ)вóжусА.

смущéнiе, тр(ъ)вожéнА. тр(ъ)вóга.

смущáА(й), смущéнникъ, тр(ъ)вóжачи(й).

смущáю, тр(ъ)вóжу.

супрýг, пáра. /Гд̃/

ски́ /56/

ски́ме(н), лéвъ молоды(й).

ски́мъни, дЂ́ти л(ъ)вóвы, л(ъ)венАта.

существò, и́стъность. сè наречéсА ω(т) е(ж)е сýтъ.

слýчай трафýно(к) притрафле(н)е, примЂ(т).

сЂ́нь, тЂ(н).

сЂ́нны(й), тЂ́нны(й) в тЂ́ни бýдучїй.

стéблїе, солóма.

сви́то(к), цидýла.

смотрéнїе, прóмыслъ, спрáва.

супоста(т), спроти(в)ни(к), вóрогъ.

сóвЂс(т), сумнЂ́(н)е.

съвЂ́сть, вЂ́дае(т)

сó(х)ль, сýшъ, дру(з)къ.

стужáю, ωzлоблА́ю, оудручáю, zасмучáю.

стужáніе, ω(б)тАжá(н)е оутисковáнье.

слати́на, росу(л), водà солАнáА, с котóрои сА сóль рóдитъ.

скóрбъ оýтискъ, потлу(м)лéнье.

су(ж)дỳ, суджỳ, zда(н)е своè ωповЂдáю дéкре(т) ска(з)ую

смЂрА́ю, оупокóрую, пони́жую.

сми /57/

смирéнiе, покóра, понижéнье.

съмирéн(ъ)ны(й), покóр(ъ)ный.

смири́тел(ъ)ны(й), zго(д)ли́вы(й).

смьíслъ, рózу(м).

селéнїе, тáшъ, намЂ(т) кýчъка, мéш(ъ)канье.

спýдъ, корéцъ, áлбо нЂА́каА корóбъка.

скудéль, гли́нАны(й) zба(н).

скудé(л)ни(к), го(н)ча(р).

стрýтъ, zбуре(н)е мЂ́ста а(л)бо лю́ду побитьè.

съ /

съгнушéнїе, ме(р)zéность бри(д)ли́во(с)[ть]

сътворéнiе, створéнье.

сътворА́ю, чиню̀.

смóква, фи́кга.

смокóвница, дéрево фикгóвое.

скни́па, мýшка.

скны(п), комáръ.

сквернà, нечи́сто(с)[ть], плюгáвость.

сквé(р)ны(й), нечи́сты(й), плюгáвы(й) пока(л):

смó(т)рнЂ, ро(з)мьíсл(ъ) небá(ч)не.

страти(г), жо(л)нЂ(р).

селò, пóле, лукà, сЂножа(т).

смотрéнїе, zрАжЂ́(н)е про(м):

/58/

Т


Твóрецъ, створи́те(л), робó(т)ни(к) а(в)то(р).

тва(р), створéнье.

творỳ, чиню̀.

творéнїе, чине(н)е.

тщáнїе, стара(н)е.

тщýсА, старáю(с)

тщали́вы(й), старáючїйсА и ты(ж) спудéй, жáкъ.

тóщъ, тóщiй порóжній.

тщè тóще, поро(ж)нè

тщеслáвіе, поро(ж)нАА слáва.

тщеслá(в)ны(й), про(ж)нохвáлца.

тщетà, шкóда

тще /

тщетỳ прие(м)лю̀, шкодýю, шкóду подьíмýю.

тунè, надарé(м)не про(ж)нè.

твéрдь, нéбо, твéрдость.

тóкмω, тóчїю, тóлкω.

тáю, ростóплююсА.

таю̀, zатáюю.

трéба, офЂ́ра.

требовáнїе, потрéба.

требýю, потребую.

тоzéмецъ, ωбывáтель. насéлни(к), ωбывá /59/ вáтель.

тинà, болóто груz(ъ)кóе

тимЂнїе болóто гру(з)кóе

тáвліА иzáрїА , табли́цЂ ива(р)цáбы.

тА́жесть, до(м) дво(р) вежà, и ты(ж) корáбль.

тЂ(м) же, прó тω(ж).

тру(д), прáца.

тру(ж)дáю(с), працýю.

трудолю́бїе, кохáньесА в прáци.

трудолюбé(з)ны(й), працови́ты(й) кохáючїйсА в прáци.

те(р)пéнiе, те(р)пли́вость.

трéбни(к), же(р)тó(в)ни(к) ωфЂрó(в)никъ, мЂ(с)це, гдè ωфЂ́ру закóлюю(т), и спáл.

трьí(ж)нище, три(т) поzóрище, мЂ́(с)тце гдè ши(р)мую(т), áлбо кý(н)шты и(л)[ь] комé(д)íю справую(т).

натри(ж)нéніе спрáва такó(в)скаА.

тАжу(с), правую(с).

талá(н)тъ, вага, вáжачаА ξ̃ фýнтω(в), котóріи праве якъ вко(л) принóся(т) и̃ со(т) коро(н), тò éстъ чи(р)вóны(х) zолоты(х) фра(н)цу(з)ки(х) /60/ ки(х), вели́кїй талá(н)тъ, мáе(т) в собЂ́ п̃ фýнтω(в).

тмà, милiωнъ

тмà, тé(м)ность.

тó(р)жище, ри́но(к), тó(р)гъ.

то(р)жествò, ярмарокъ.

тАжáте(л)никъ, робó(т)никъ.

а̃, тáче, длА то(г). оу іωáнЂ еξзá(р)сЂ в шестодне(в)ци, в пéр(ъ)вой главЂ̀. тáче речè сътворé(н)но éстъ нéбо, да сА яви́тъ, я́ко хýда чéсть éстъ / éстъ въ твáри.

в̃, тáче, та(к)же ты(ж). в тó(м) же слóвЂ, яко, тáче и въ(з)ду(х) бьíлъ послушáй.

г̃, тáче, пото(м), а(л)бо то(ж), та(м) же в то(м) слóвЂ, пé(р)вЂе бò гл̃е(м) тáче дЂ́е(м).

тенетà, сЂ́ть.

тýлъ, сага(й)да(к).

трóскость, посполи́те всАкую травỳ мудръцЂ̀ наzывáю(т), а и́ног(д)ы выкладáе(т)сА подорó(ж)ни(к), язьíчо(к) бá(б)ка.

ФїА́ /61/


Ф


ФiА́ла, каци́А. на к(ъ)штá(л)тъ чáшЂ, áл(ъ)бо ку(б)ка, суди́на до каджéн(ъ)А.

фїлосóфіА, мýдрость, люблéніе мýдрости.

філосóфъ, мудры(й) кохáючи(й)ся в мýдрости.


Х


Хс̃, месíА, помазáнецъ.

храню̀, стерегỳ.

храни́те(л), стóро(ж) кýстосъ.

хра /

хранéнїе, стереже(н)е перестерóга.

храни(л)ни́ца, комóра, спижá(р)нА

хіто(н), кошýлА.

хрáмъ, дóмъ.

храминà, дóмъ домóкъ.

хлЂвинà, домо(к) доми́ще.

хи́щ(ъ)никъ, драпЂ́жъца.

хищéніе, шар(ъ)пани́на, драпЂ(ж)ство.

хрáбръ, мý(ж)ны(й) дýжи(й).

хрáбрость, мó(ж)ность, дýжость.

ху /62/

художествò, ремеслò.

хи́тро(с)[ть], реме(с)лò.

хотéніе, хóть.

хулà, гá(н)ба блю(з)нЂ́ръство.

хулю̀, гáню, блю́(з)ню.

хулéніе, пога(н)бéнье, блю(з)не(н)е.

хýлникъ, блю(з)нЂ́ръца.

халýга, оýлица.

ходотáй, посре(д)никъ, и́дна(ч). я́ко дамаски(н) пи́ше(т) ω х̃Ђ, ходотáй б̃у и ч̃лкω(м) бы(с) х̃е бж̃е. ко / котóры(й) на(с) з бóгомъ еди́нъ ра(з) нáвЂки поидна(л) а нн̃Ђ на прави́ци б̃а ω(т)ца сЂди(т) ω(т) всЂ(х) покланА́емы(й) и слáвимы(й) съ ω(т)ц̃е(м) и ст̃ы(м) дх̃о(м).

ходотайствýю, иднáю справýю.


Ω(т)


Ω(т)ригáю, выригáю

ω(т)ригáніе, выригáнье.

ω(т)риновéнїе, ω(т)тручéнье.

ω(т)рицáю, /63/ω(т)трýчую, бýд.

ω(т)ринỳ, ω(т)тручỳ ω(т)топхнỳ ω(т)трАсỳ.

ω(т)ринове(н) приклони(х)сА пáсти, ω(т)труче(н) бьí(в)ши мáломъ неупáлъ.

ωплази́вы(й), хитлА́ны(й).

ωплá(з)ство, хитлА́(й)ство.

ωскý(д)но, недоста(т)комъ.

ωслушáнїе, огурé(н)ство.

ωбрЂтáю, на(й)дую

ωбрЂтéнїе, на(й)дéнье.

ωбрА́ща, нá(й)деный,

ωби́(ж)ду, шкóджу кри́(в)джу.

ωби́да, кри́(в)да, оушкожéнье.

ωбидЂ́ніе, оукрі(в)жáнье.

ωблобыzаю, цЂлýю. ωбълаплА́ю.

ωблобыzáніе, цЂловáнье ωблаплéнье.

ωzарА́ю, ωсвЂчую.

ωzарА́юсА, ωсв /64/ свЂчáюсА ωбъАснА́юсА.

ω(т)рéбы, смЂтьè.

ω(т)рáднЂе, льжЂ(й).

ω(т)рáда, оулжé(н)е.

ωпáснω ωпá(т)рне

ωпасáюсА, ωсторó(ж)ны(й) éстемъ.

ωпасéнiе, ωпáтръность.

ωсклаблА́юсА, ωсмЂхáюсА.

ωсклаблéнїе, ωсмЂхáнье.

ωкаА́н(н)ы(й), нé(н)дz(ъ)ны(й), мЂ(р)zены(й).

ωкаА́нїе, мЂ(р)zеность.

ωбваж(д)áю, ωги́ / ωги́д(ж)ую, zва(ж)áю, ω(б)ри́д(ж)ую.

ωбложéніе, покритьè побитьè

ωбличáю, ωбъявлА́ю, оупоминáю.

ωбли(ч)ни(к) котóрій оупоминáе(т).

ωдолЂ́ніе, zви́тА(з)ство.

ω(т)рицáю, ω(т)мЂтую.

ω(т)рицáнїе, ω(т)мЂ́тованье.

ω(т)рицáюсА, ω(т)мЂ́туюсА, zапирáюсА.


Ц


Цáръ /65/

Цáръ, крóль.

цáре(с)тво, кроле(в)ство.

царествую паную́ кролю́ю.

цЂ́лость, zупо(л)ность, цЂ́лость.

цЂ́лость телесè, zдоро(в)е свЂ́жость. дЂА(н), ап(с)лъ г(л)[ава] г̃.

цЂ́лость, щи́ро(с)[ть], ненарýшность, прóстость.

цЂ́лъ, щи́рій, правый, zупóл(ъ)ный чи́сты(й) нефа(л)ши́вы(й) прóсты(й) дóбрый.

цЂлю̀, лЂчỳ, оу(з)доровлА́ю. /Д/

цЂлé / лéнїе, лЂче(н)е, оу(з)доровле(н)е.

цЂли́тель, лЂка(р)

цéрковъ, zобра(н)е дóмъ бóжiй.


Ч


Чéтъ, пóче(т), во(й)ско оушикóваное кни(г), іωво(в), г(л)[ава] а̃. Кóнъници сътвори́ша чéты три́, кóйныи жо(л)нЂ́ре нá три гуфы ро(з)шиховáли(с).

чертóгъ, пáлац(ъ) тéре(м).

чи(н), порА́докъ.

чи́н(ъ)нЂ, порА́(д)не.

чи /66/

чинóвнЂ, вéдле порА́(д)ку.

чреслò, бóкъ бе(д)рò, череслò.

чáщъ, гýща, лЂ́съ густьíй.

че(р)ни́чіе, фи́кгъ ди́ки(х) дéрево.

че(р)влени́ца, шáр(ъ)латъ.

чти́лище, илѝ чти́мое, кáпище, бо(ж)ни́ца.


Ш


шатáюсА, хéл(ъ)плюсА, ше(м)ру, дрижỳ, шу(м)лю̀, и ты(ж) якъ ле(в) ричỳ / чỳ. та(к) z грéц(ъ)ко(г) влáсне выкладáетсА.

шатáнiе, хе(л)пле(н)е шé(м)ранье, дрижáнье, шу(м)лéнье.

шéствiе, хоже(н)е.


Щ


щи(т), тá(р)ча zаслóна.

щедротà, щедробли́вость, го(й)нó(с)[ть]

ще(д)ро(б)ли́вы(й), гó(й)ны.

щáпство, прип(ъ)стрéнье, а(л)бо чА́(ч)ка. зла(т)ооу(с)[т] нра(в). бéсЂ(д) ма(т)θе(й), к̃а.

щаплéнїе, тóе(ж) и та(м) же брижова(н)е. /67/

Ю


ю́ность, мóлодо(с)[ть]

юнóша, пáрубо(к) младéнецъ.

юнóша молодéц(ъ).

ю́ро(д), дýре(н) глýпы(й) блázенъ.

юроди́вы(й), ду(р)ны(й) бла(з)нуючїй, дурЂючiй.

юро(д)ствýю, дурЂю бла(з)нýю

ю́ро(д)ство глоу(п)ство блаzéн(ъ)ство.

юнотà, мóлодо(с)[ть],

ю́нот(ъ)ка, молоди́цА.


Я


Я́дъ, и́дъ.

я́дь и́дло стрáва

яръ, се(р)ди́тый. /

Я́рость, се(р)ди́то(с)[ть] zапал(ъ)чи́вость.

ярости́вы(й), серъди́тый.

ярови́(д)ный, се(р)дови́тый.

ярýсА, zапалАю(с) гнЂ́во(м), сé(р)джу(с).

яzва, рáна, побитьè, пораже(н)е, я́къ ω íо†éстъ пи́сано.

я́ко, и(ж), абóвЂ(м).


Θ


θvмїА(н), кадíло


V


vссω(п)ъ, е(с)[ть] zЂ(л)е котóрое жи́дове вмóчуючи в(ъ) [к?]ро(в) покро(п)левалисА, и ωчищáлисА.

 
Ко входу в Библиотеку Якова Кротова